Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

Předchozí verze těchto Obchodních podmínek :

 • Verze 2.0 (aktuální znění)
 • Verze 1.0 (platná od 1. 12. 2016 do 24. 5. 2018)

příloha č. 1 : odstoupení od smlouvy

příloha č. 2: reklamační řád

pro www.nanowax.cz

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

vydané obchodní společností Trieste a.s., IČ: 253 52 555, DIČ: CZ253 52 555, se sídlem: Svárov 323, 755 01 Vsetín, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1435, www.nanowax.cz.

 

Kontaktní údaje: email obchod@nanowax.cz a tel 737 676 677.

 

I. Základní ustanovení a definice

 

 • 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu.

 

 • 2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 • 3. Internetový obchod NANOWAX (dále jen „internetový obchod“) je webové rozhraní, umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.nanowax.cz.

 

 • 4. Prodávajícímje obchodní společnost Trieste a.s., IČ: 253 52 555, DIČ: CZ253 52 555, se sídlem: Svárov 323, 755 01 Vsetín, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1435, zejména v oblasti prodeje zboží pro péči o interiér a exteriér aut (dále jen „zboží “) a péče o interiér a exteriér, a poskytování školení v této oblasti (dále jen „služby“). Prodávající je současně provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služeb.

 

 • 5. Kupujícím je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely.

 

 • 6. Kupujícím - spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely.

 

 

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 

 • 1. Veškerá prezentace zboží a služeb a služeb umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb nebo služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • 2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a návodu k použití (uvedeny u jednotlivých položek zboží a služeb). Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že návod k použití je dostupný v elektronické podobě u jednotlivých položek eshopu  a že nahrazuje zasílání návodu v písemné podobě  rámci zásilky. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 • 3. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a dodáním služeb. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží a služby dodávány v rámci území České republiky.

 

 • 4. Kupující může provést objednávku zboží a služeb těmito způsoby:

a)      prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci, nebo

b)      vyplněním formuláře v internetovém obchodu, neprovedl-li předchozí registraci, nebo

c)       prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na emailovou adresu Prodávajícího.

 • Objednávka obsahuje vždy tyto údaje:

a)      přesný název objednaného zboží/služeb,

b)      počet kusů zboží/služeb,

c)       zvolený způsob úhrady kupní ceny za zboží/služeb a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a služeb,

d)      kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

 

 • 5. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 • 6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží a/nebo služeb, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

 • 7. Neprodleně po obdržení objednávky pošle Prodávající Kupujícímu automatický email o obdržení objednávky na emailovou adresu Kupujícího. Do 24hodin od odeslání tohoto automatického emailu Prodávající pošle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se považuje za uzavření smlouvy.

 

 • 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a/nebo služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 • 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zatelefonuje Kupujícímu/zašle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

 

 • 10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

 

 • 11. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím, a to telefonicky na kontaktní telefonní číslo Prodávajícího, nebo na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží a služeb, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

 

 • 12. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena:

a)      potvrzením o přijetí objednávky poslané Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího,

b)      zaplacením kupní ceny, nastane-li dříve než skutečnost dle bodu a).

 

 • 13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží a/nebo služeb v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží a/nebo služby, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží a/nebo služeb v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 • 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

III. Uživatelský účet

 

 • 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží a/nebo služeb. Kupující může provádět objednávání zboží a/nebo služeb také bez registrace v internetovém obchodě.

 

 • 2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží a služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží a služeb jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 • 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 

 • 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 • 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

 • 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 

IV. Cena zboží a služeb, platební podmínky a dodání zboží a služeb

 

 • 1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a služeb dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 

a)    bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v  potvrzení objednávky,

b)   v hotovosti při platbě na dobírku,

c)    v hotovosti při osobním odběru v provozovnách/výdejnách uvedených na www.nanowax.cz.

 

 • 2. Platba zboží a služeb je možná v českých korunách (Kč).

 

 • 3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží a služeb jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

 

 • 4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží a/nebo služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a/nebo služeb.

 

 • 5. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě, že (1) ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, nebo (2) u objednávek s celkovou cenou nad 10 000 Kč, nebo (3) u objednávek položek, u kterých je v internetovém obchodě poznámka „pouze skladem“ a „doba dodání“ více týdnů, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží a služeb Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • 6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží a služeb. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

 • 7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 

 • 8. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů přijetí objednávky. Při platbě převodem na bankovní účet Prodávající zboží a služeb skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na bankovní účet.

 

 • 9. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

 

 • 10. Služby poskytuje Prodávající v termínu určeném v potvrzení objednávky.

 

 • 11. Způsoby dodání zboží jsou:

a)      na doručovací adresu určenou Kupujícím objednávce,

b)      osobní odběr v provozovnách/výdejnách Prodávajícího uvedených na www.nanowax.cz.

 

 • 12. Způsoby dodání služeb je uskutečnění/poskytnutí služeb v provozovnách/výdejnách Prodávajícího uvedených na www.nanowax.cz.

 

 • 13. Náklady na dodání zboží a služeb v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží a služeb jsou uvedeny v internetovém obchodě, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

 

 • 14. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 • 15. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží a/nebo služby na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží a služeb při dodání.

 

 • 16. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a služeb a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 • 17. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 • 18. Případné slevy z ceny zboží a služeb poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

 

 • 19. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a služeb a zašle jej spolu s kupní smlouvou a těmito podmínkami v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího nebo současně se zboží a služeb.

 

 • 20. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 • 21. V případě, že se Kupující nedostaví do sjednaného místa poskytnuté služeb ze strany Prodávajícího, a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na vůči Kupujícímu na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za jednu službu, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 • 22. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží a služeb přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 • 23. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

V. Odstoupení od smlouvy

 

 • 1. Kupující – spotřebitel (v tomto článku dále jen „spotřebitel“) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží a/nebo služeb, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží a/nebo služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a/nebo služeb. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

 • 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 

a)      o dodávce zboží a/nebo služeb, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

b)      dodávce zboží a/nebo služeb, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

c)       od poskytování služeb, které Prodávající na výslovnou žádost Kupujícího uvedenou v objednávce, zahájil před koncem lhůty pro odstoupení.

 

 • 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího nebo na adresu sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. XI. těchto obchodních podmínek.

 

 • 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží a nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 

 • 5. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.

 

 • 6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • 7. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínek a dále v případě, že zboží nelze dodat z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání), není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. V takovém případě vrátí Prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 

 • 8. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně:

 

a)      na bankovní účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím, nebo

b)      účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud Kupující žádný bankovní účet v odstoupení nesdělí,

a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

 • 9. Je-li společně se zboží a/nebo službami poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zboží a/nebo službami Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

VI. Práva z vadného plnění

 

 • 1. Práva a povinnosti smluvních stran, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

 • 2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího, který je přílohou č. 2 těchto obchodních podmínek.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 • 1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

 • 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

 • 3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

 • 4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 • 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce má v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 • 6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

 

VIII. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

 

 • 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, nebo podnikem Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího. Svůj souhlas může Kupující kdykoli odvolat na odkaze uvedením v zápatí obchodního sdělení.

 

 • 2. Kupující používáním tohoto webu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Souhlas může odvolat příslušným nastavením svého internetového prohlížeče.

 

IX. Doručování

 

 • Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu sídla uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

 • 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 • 2. V případě, že jsou tyto obchodní podmínky k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.  

 

 • 3. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 • 4. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami, včetně objednávky a jejího přijetí, a obchodními podmínkami, či případně komunikací mezi stranami, se právní vztah řídí podmínkami uvedenými v internetovém obchodě. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z internetového obchodu.

 

 • 5. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

 

 • 6.Zprostředkovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 • 7. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu, nebo kontaktního telefonu. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 

 • 8. Obsah internetového obchodu Prodávajícího, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení internetového obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné v internetovém obchodě. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží a služeb, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 

 • 9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 • 10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v elektronické podobě zasláním emailem.

 

 • 11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 

 • 12. Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých www stránkách a Kupující bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové obchodní podmínky vstoupí v účinnost. Kupující má právo změny obchodních podmínek písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Kupující změny obchodních podmínek v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním obchodních podmínek. V případě, že Kupující změny/nové úplně znění obchodních podmínek odmítne, jsou Prodávající i Kupující oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně obchodních podmínek druhé smluvní straně.  

 

 • 13. Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 • 14. Přílohu č. 2 těchto obchodních podmínek tvoří reklamační řád.

 

 • 15. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně, resp. Krajského soudu v Brně.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018